ซื่อสัตย์ จริงใจ

ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน

งานเน้นคุณภาพ

ปกปิดข้อมูลของลูกค้า

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์

รับปรึกษา แนะนำ งานวิจัย งานวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ Thesis  ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 
ให้กับ นิสิต นักศึกษาในการเขียนบทนำวิจัย การทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ Thesis  ทุกสาขาวิชา ทุกสถาบันการศึกษา

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้นำที่เชี่ยวชาญในการบริการด้านการศึกษาครบวงจร ให้การช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการศึกษาถึงกระบวนการวิจัย โดยให้การช่วยเหลือแนะนำ ออกแบบ วางแผนตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะนำมาทำงานวิจัย การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยที่ดี ง่ายและชัดเจนที่สุด 

การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยด้านที่ท่านสนใจ แนะนำเทคนิคการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไรให้งานได้รับการประเมินแก้ไขเร็วที่สุดซึ่งส่งผลให้ท่านได้ขึ้นสอบเร็วเละสำเร็จการศึกษาทันกำหนดเวลา รวมถึงกรณีการรับมือการแก้ไขงานหลายครั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษา

และให้การช่วยเหลือ แนะนำขั้นตอนการวางแผนเตรียมตัวสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และขั้นตอนการสอบจบ อีกทั้งเรายังเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยเป็นที่ปรึกษา ให้กำลังใจ แนะนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้ท่านสามารถมีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคให้ถึงจุดหมาย โดยลูกค้าที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แนะนำและบอกต่อกันมากมายทำให้เราสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

บริการของเรา

ให้คำแนะนำการทำ ร่วมกันปรึกษาหารือ กำหนดกรอบแนวคิด สืบค้น และเขียนงานวิจัย สังเคราะห์ สร้างเครื่องมือ และวิเคราะห์ผล ไปจนกระทั่งสรุปผลการวิจัย ทำบทความ นำเสนอเวทีวิชาการ

สิ่งที่จะได้รับจากบริการของเรา

ช่วยวิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะนำมาทำงานวิจัย ช่วยเลือกประเภทและรูปแบบการวิจัย ช่วยวางแผนการวิจัย

 •  การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย
 •  การเลือกชื่อเรื่องการวิจัยที่ดี ง่ายและชัดเจนที่สุด
 •  เทคนิคการวางแผนการทำวิจัย
 •  ลำดับความคิดในการวิจัย

เขียนงานวิจัยว่าด้วยบทนำ

 • เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • กลยุทธ์การตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัย

การเขียนงานวิจัยว่าด้วย การทบทวนวรรณกรรม

 • หลักการและขั้นตอนในการเขียน
 • กลยุทธ์การออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย

การเขียนงานวิจัยว่าด้วย ระเบียบวิธีวิจัย

 • เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การเขียนงานวิจัยว่าด้วย ผลการวิจัย

 • การเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การเขียนงานวิจัยเชิงปริมาณ

การเขียนงานวิจัยว่าด้วย บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 • เทคนิคในเขียนการอภิปรายผล
 • เทคนิคในเขียนข้อเสนอแนะ
 • บทสังเคราะห์

แนวคิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไปที่มีผลต่อตัวแปรตาม
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

ทำไมต้องเป็นเรา

ไม่ทิ้งงาน การันตีได้รับงานแน่นอน

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักเขียนเชิงวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิจัย

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือระดับปริญญาตรี-โท-เอก ตลอดทุกขั้นตอนของการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท, หรือปริญญาเอก

ทุกผลงานมีความมั่นใจ Plagiarism-free Essay, Report, และ Dissertation/ งานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ ทุกงาน ได้มาจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อม Full In-Text Citations/ DOI Reference List/ Bibliography (Harvard/ APA7/ MLA/ Chicago, etc.)

เรามุ่งเน้นการให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับวิจัย ที่มีราคาเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ โดยคิดราคาค่าบริการตามระยะเวลาที่เร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน

ติดต่อบริการสะดวก ทันใจ (สายด่วน : 0832466944 Line : 0832466944)

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

รีวิวจากผู้ใช้บริการจริงของเรา การันตีงานคุณภาพ บริการประทับใจ

บทความน่ารู้

ความคิดเชิงปริมาณเป็นการอธิบายความร...

“เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง...

จากความหมายของวิทยานิพนธ์ที่หมายถึง...

ติดต่อเรา

สนใจปรึกษา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ต้องทำยังไง?

สำหรับลูกค้าที่สนใจปรึกษา หรือบริการ รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ทำวิจัย  ลูกค้าสามารถแอดไลน์ ไอดี 0832466944 หรือเบอร์โทร 083 246 6944 เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านค่ะ…

23/65 ถนน แฮปปี้แลนด์สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

pearvar_kwan@hotmail.com